Leef bewuster en meer ontspannen

Met de 7Mind meditaties kun je meer rust en welzijn vinden in slechts 7 minuten per dag.

Vrouw met gesloten ogen mediteert met 7Mind
Vrouw met gesloten ogen mediteert met 7Mind

Medi­ta­tie die in ieder dage­lijks leven past

Wij weten hoe moei­lijk het is om momen­ten van rust in het dage­lijks leven te bren­gen. Daarom biedt 7Mind jou de een­vou­dig­ste intro­duc­tie tot medi­ta­tie die je maar beden­ken kan. Beschik­baar voor zowel Android, iOS en als webap­pli­ca­tie. Met tips en medi­ta­ties spe­ci­aal voor jou en geschikt voor ieder moment. Voor de brood­no­dige portie rust, onaf­han­ke­lijk van hoe je dag eruit ziet.

Stap voor stap naar jezelf

De 7Mind-medi­ta­tie­gids leidt je stap voor stap door je eerste medi­ta­ties of helpt je verder op je pad als je al medi­teert. Tij­dens de begin­ners­cur­sus leer je in 7 x 7 minu­ten sim­pele medi­ta­tie­tech­nie­ken. Je kunt je ook binnen bepaalde onder­wer­pen verder ont­wikke­len met hulp van de ver­die­ping­s­cur­sus­sen waa­ron­der slaap, stress, con­cen­tra­tie en geluk. Per­so­on­lijke aan­be­ve­lin­gen helpen je om ook op lange ter­mijn nog te blij­ven medi­te­ren. De medi­ta­ties zijn samen met de Neder­landse Bri­gitte van Baren gecre­ëerd, opricht­ster van Inner Sense.

Weten­schap­pe­lijk gegrond en in de prak­tijk bewe­zen

Meer dan 500.000 gebrui­kers ver­trou­wen 7Mind al. Onder andere omdat alle medi­ta­ties ont­wik­keld zijn in samen­wer­king met erva­ren medi­ta­tie­do­cen­ten en weten­schap­pers. Tal­loze stu­dies hebben de effec­ten van mind­ful­ness­trai­ning op geluk, pro­duc­ti­vi­teit, rela­ties en zelfs gezond­heid bewe­zen en dit — met slechts enkele minu­ten oefe­ning per dag.

7Mind heeft een positieve impact. Leer meer.